The Proliferation Effects of 3,3′-dimethyl ellagic acid-4-xylycoside, An Active Component from Sanguisorba officinalis L.on The NIH3T3 Cell and Its Associated Mechanism
BAI Chong-fei1,2, CHEN Lin3, SUN Yue-shan2, LI Xiao-xuan2, YANG Jing2, WU An-guo2, ZOU Wen-jun1*, WU Jian-ming2*
NATURAL PRODUCT RESEARCH AND DEVELOPMENT . 2018, (5): 863 -869 .  DOI: 10.16333/j.1001-6880.2018.5.021